Кредитна спілка "ОСВІТА"

Основа Стабільної Вигоди І Тривалого Авторитету

 

Home

Additional
Participation
Contakts

Питання - відповіді

 


 

Що таке є кредитна спілка?

Які фінансові послуги має право надавати кредитні спілка?

Чим Кредитна спілка відрізняється від банку?

Чому вигідно бути членом спілки і які переваги членства в кредитній спілці?

Чому кредитна спілка – це неприбуткова організація?

Яка головна мета діяльності кредитної спілки «Освіта»?

Де розміщуються фінансові ресурси, акумульовані Спілкою?

Хто може бути членом КС «Освіта»?

Які права та обов'язки має член кредитної спілки?

Як стати членом кредитної спілки «Освіта»?

Які порядок та умови надання кредитів?

Який максимальний розмір кредиту?

Який максимальний термін кредиту?

Чи можна забрати свої внески з кредитної спілки?

 

 

 


 

Що таке є кредитна спілка?

    Кредитна спілка (КС) - це неприбуткова організація, яка заснована фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки. Спілка діє на кооперативних засадах з метою соціального захисту своїх членів, які самі створюють можливість для задоволення власних фінансових потреб.

    КС створюється як юридична особа та діє як фінансова установа за ініціативою групи осіб, об’єднаних за певними (територіальними, професійними тощо) ознаками, визначеними цими ж особами у Статуті Спілки та відповідно до законодавства України.

    КС об’єднує виключно фізичних осіб, які є її членами, клієнтами та власниками одночасно. Членами кредитної спілки можуть бути також підприємці (СПД), приватні підприємства та фермерські господарства.

Назад

***

Які фінансові послуги має право надавати кредитна спілка?

    КС працює у вузькому секторі фінансового ринку, маючи справу здебільшого з дрібними кредитами та має право надавати такі послуги:

  1. Залучати внески на депозитні рахунки (строкові та до запитання) у разі наявності ліцензії.
  2. Надавати кредити під заставу, поруку, страхування та особисті доходи.
  3. Сприяти у придбанні товарів, послуг, тощо на викуп (з розстроченням й відстроченням платежу).
  4. Виступати поручителем при виконанні спілчанином своїх зобов’язань перед третіми особами.

Назад

***

Чим Кредитна спілка відрізняється від банку?

    КС вигідніше банку, оскільки є неприбутковою організацією та її власні витрати на утримання значно менші. КС не має прихованих відсотків та комісій, які збільшують загальні витрати на отримання кредиту.

   КС надійніше банку, оскільки кредитує тільки своїх спілчан, які є її власниками, а тому зацікавлені в розвитку спілки. Філософія діяльності спілки передбачає мінімізацію фінансового ризику, що робить кредитну спілку стійкішою за умов постійної мінливості ринку.

   КС доступніше банку, оскільки має менше формальностей та бюрократії. Це пов’язано з тим, що Спілка надає послуги тільки своїм членам, яких вона знає і які зацікавлені в розвитку самої Спілки, бо отримують з цього доходи.

   КС демократичніше банку, оскільки кожен спілчанин – власник спілки, який впливає на її кредитну політику. Кожний вкладник кредитної спілки, незалежно від суми вкладу, є її повноправним членом. Кредитна спілка є демократичним інститутом, де керівні органи обираються загальними зборами.

Назад

***

Чому вигідно бути членом спілки і які переваги членства в кредитній спілці?

    КС як кооперативна форма господарювання, відзначається демократичністю самоврядування, що виявляється:

  1. у рівноправності її членів незалежно від розміру внеску й часу вступу до спілки;
  2. у можливості брати участь в управлінні у разі обрання до керівних органів;
  3. у праві на повну фінансову та іншу інформацію про діяльність кредитної спілки;
  4. у праві контролювати діяльність виборних керівних органів.

Назад

***

Чому кредитна спілка – це неприбуткова організація?

    Неприбутковість кредитної спілки полягає в тому, що вся її діяльність спрямована не на отримання прибутку, а на надання кредитних та ощадних послуг своїм членам. Кредитна спілка - це форма самоорганізації людей, які, об’єднавшись власними силами, створюють для самих себе можливість задоволення своїх фінансових потреб. Кредитна спілка - це самоврядна демократична організація, в якій члени і лише члени визначають види послуг, які нею надаються, та встановлюють умови їх надання. Кредитні спілки завжди виникали там і тоді, коли людям були необхідні певні фінансові послуги, або їх не надавала жодна фінансова установа в силу непривабливості даного сектору фінансового ринку з точки зору можливості отримання прибутку (банки), або ж такі послуги пропонувалися на невигідних, часто грабіжницьких умовах, користуючись монополією та неможливістю іншим чином задовольнити свої потреби в дрібному кредитуванні широким верствам населення (ломбарди). Іншими словами, кредитні спілки - це фінансовий механізм, завдяки якому люди шляхом кооперування своїх зусиль, ідей та коштів можуть отримати необхідні послуги значно дешевше, ніж в тому випадку, коли кожен з них намагався би діяти самостійно. Кредитна спілка створюється і діє, в першу чергу, для забезпечення можливості членам отримати кредит, на прийнятних для них умовах. Відсотки, отримані спілкою за кредитами, складають її фінансовий результат, який надалі розподіляється серед членів спілки й спрямовується на нарахування відсотків на їх внески. Детальніше про основні принципові ознаки кредитних спілок представлені на сайті Національної асоціації кредитних спілок України (НАКСУ) за адресою: www.unascu.org.ua

Назад

***

Яка головна мета діяльності кредитної спілки «Освіта»?

    Головною метою кредитної спілки є соціальний та фінансовий захист її членів шляхом надання фінансових послуг за рахунок об'єднання грошових внесків членів та залучення інших коштів.

    Кредитні спілки надають послуги лише своїм членам. Таким чином, на відміну від суб'єктів підприємницької діяльності, члени кредитної спілки є одночасно і власниками, і клієнтами. Єдиним завданням спілки є забезпечення найдешевших послуг за рахунок акумульованих у ній фінансових ресурсів. А тому, чим більше спілка має у своїх лавах постійних членів – тим стабільніше її діяльність. Чим більше у членів спілки внесків на формування пайового капіталу – тим дешевше її кредити та менші ризики.

    Діяльність КС спрямована не на отримання прибутку, а на надання кредитних та ощадних послуг виключно своїм членам.

Назад

***

Де розміщуються фінансові ресурси, акумульовані Спілкою?

   Кредитна спілка створюється і діє, насамперед, для забезпечення можливості отримання кредиту на прийнятних для спілчан умовах. Кредити надаються в рамках діючих кредитних програм за рахунок акумульованих фінансових ресурсів – внесків членів спілки.

    КС не займається жодною іншою господарською діяльністю.

Назад

***

Хто може бути членом КС «Освіта»?

   Членами кредитної спілки можуть бути працівники, студенти, аспіранти, докторанти Київського національного університету імені Тараса Шевченка та члени їх сімей, представники галузі освіти та науки та члени їх сімей, інші фізичні особи, пенсіонери та члени їх сімей, інші громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають та працюють у м. Києві та члени їх сімей.

   Не можуть бути прийняті до кредитної спілки, згідно з законодавчими обмеженнями, особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини.

Назад

***

Які права та обов'язки має член кредитної спілки?

Члени кредитної спілки мають право:

Ø      знайомитися зі Статутом;

Ø      брати участь у вирішенні всіх питань діяльності спілки;

Ø      обирати і бути обраним до органів управління спілки;

Ø      мати інформацію про стан своїх вкладів, про фінансовий стан спілки та про рішення, прийняті її керівними органами;

Ø      отримувати кредити на умовах, визначених керівними органами;

Ø      припиняти членство в порядку, передбаченому Статутом;

Ø      забрати при виході свої заощадження та нараховані на них відсотки.

 Члени кредитної спілки зобов'язані:

Ø    сприяти популяризації принципів діяльності кредитного руху та дбати про розвиток кредитної спілки;

Ø    додержуватися Статуту та затверджених положень кредитної спілки, виконувати рішення її органів управління;

Ø    брати участь у формуванні майна кредитної спілки, зокрема сплачувати у грошовій формі вступні, обов'язкові членські та інші внески;

Ø    дотримуватись умов укладених між ним та кредитною спілкою договорів;

Ø    сплачувати кредити на умовах, передбачених кредитним договором;

Ø    не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність кредитної спілки.

Назад

***

Як стати членом кредитної спілки «Освіта»?

   Приймають до кредитної спілки на підставі письмової заяви претендента за рішенням правління (це право в нашій спілці делеговане правлінню). У заяві наводиться основна інформація про претендента. У разі прийняття попереднього позитивного рішення, претендент повинен принести повний пакет документів, що ідентифікують фізичну особу. Детальний перелік документів наведений у рубриці "Умови вступу", на підставі розгляду яких приймається остаточне рішення та здійснюються обов'язкові платежі.

   Членство у кредитній спілці настає від дня сплати вступного та обов'язкового членського внесків у порядку передбаченому Статутом. Починаючи з цієї дати кожен спілчанин має право користуватися всіма доступними видами фінансових послуг КС. Додатково про умови вступу до КС "Освіта" можна дізнатися з рубрики: "Умови вступу".

Назад

***

Які порядок та умови надання кредитів?

   КС надає кредити на умовах та на строк, що визначені рішенням кредитного комітету, на підставі заяви члена кредитної спілки та розгляду інших документів. Член спілки пише заяву за встановленою та затвердженою формою. В ній мають бути дані про мету отримання кредиту, його забезпечення, строк та джерела повернення.


   При прийнятті кредитним комітетом рішення про надання кредиту між кредитною спілкою та позичальником укладається кредитний договір, в якому визначаються строк та умови повернення кредиту, розмір, проценти за користування ним та вид забезпечення кредиту. Позичальникам, які мають прострочену заборгованість, з метою захисту інтересів інших членів спілки, нові кредити не надаються.


Кредитування здійснюється за дотримання наступних умов:

Ø    Членство в Кредитній спілці;

Ø    Кредитування фізичних осіб під заробітну плату або гарантію/поруку юридичної особи, при цьому розмір кредиту залежить від платоспроможності фізичної або юридичної особи гаранта/поручителя;

Ø    Максимальний термін кредитування - 2 роки, Довше цього терміну - у випадку наявності у Спілки довготермінових внесків;

Ø    Кредитування членів КС "Освіта" здійснюється виключно в національній валюті України – гривнях;

Ø    Відсоткова ставка за користування кредитом залежить від строку, способу погашення кредиту, його забезпечення та кредитної історії позичальника;

Ø    Відсоткова ставка при щомісячній сплаті відсотків та погашенні кредиту складає до 0,1% в день. З діючими процентними ставками за кредитами можна ознайомитися тут.

   Для отримання кредиту у нашій Спілці потрібні документи, що підтверджують можливість своєчасного та повного розрахунку. Основний перелік документів наведений у рубриці "Кредити".

Назад

***

Який максимальний розмір кредиту ?

   Розмір кредиту залежить від розміру капіталу спілки, який формується за рахунок внесків членів пайового типу. Великим кредитом для будь-якої спілки вважається сума кредиту обсягом 10% капіталу спілки. Максимальна сума кредиту для одного члена спілки – позичальника не повинна перевищувати 20 % капіталу спілки, тобто суми внесків її членів на паї. Але для того, щоб взяти максимальний кредит, треба зарекомендувати себе надійним позичальником, мати внески та бути зацікавленим у розвитку спілки. Тому, чим більше внесків у формування капіталу має спілчанин – тим більшу суму кредиту можна отримати під незначні відсотки.

Назад

***

Який максимальний термін кредиту ?

   У кредитній спілці стандартними видами кредиту є короткострокові кредити до 3 місяців, середньострокові - термін до 12 місяців, та довгострокові - понад 12 місяців, – якщо позичальник є надійним членом Спілки.

Назад

***

Чи можна забрати свої внески з кредитної спілки?

   Звичайно, оскільки внески у Спілку є поворотними. Всі внески, крім вступного, в Спілку повертаються за заявою члена КС. Але це одночасно означає вибуття із кредитівки. Спілка повертає внески пайового типу за письмовою заявою про бажання вийти зі Спілки протягом терміну та на умовах, встановлених законодавством.

Назад

***

Additional


 

 

 

Разом створюємо Ваш добробут!

КС "ОСВІТА"

 

Rambler's Top100

Copyright © 2006 КС "ОСВІТА"

Design by Atlanta_Kiev

Photo from Compare Apply